Népi módszer felállítása

Népi módszer felállítása

A folklorisztikában azért nem lehet hasonló egyértelműséggel fogalmazni, mert az előző nemzedékből hiányoztak népi módszer felállítása kiemelkedő, meghatározó egyéniségek, Solymossy tévedései nem voltak olyan termékenyek, mint Györffyéi, valójában a két nagy kutatási ágazatban, az új tervezési rendszerrel népi módszer felállítása, egyaránt érvényesült az immár sok évtizedes tudománytörténeti hagyomány: a tematikus, morfológiai érdeklődésű, tipológiai, kultúrtörténeti kutatás, mely nagy figyelmet fordított a történeti rétegekre, de új vonásokkal kiegészült és kiteljesedett.

Melyek népi módszer felállítása ezek az új vonások? Fölfedésük céljából kissé távolabbról kell indulnunk. A vitákat és az ideológiai képzést a néprajzkutatók többsége — meggyőződésből vagy kényszerből — az es években nagyon komolyan vette. Erről bőven tanúskodnak az intézmények munkájáról és a vitaülésekről szóló beszámolók. Az ideológiai felhangoktól és korlátoktól függetlenül el kell ismerni, hogy a korábbi időszakhoz képest több volt a vita. A szocialista falu életéről szóló eszmecsere voltaképp a tiszaigari monográfia kapcsán zajlott —ben.

A következő két esztendőben a néprajzi adatgyűjtésről jelentek meg vitaírások, —ban egy szűkebb érdeklődésre számító, valójában — mert az őstörténeti szerepkört érintette — mégis fontos kérdésről, a honfoglaló magyarok hitvilágának kutatásáról vitáztak.

Elvi jelentőségű volt az a vita is, amelyet Vajda Összeállítás nagy péniszek kezdeményezett a néprajztudomány céljáról és módszeréről, melyhez Bodrogi Tibor korábban idézett hozzászólása elhangzott.

Vajda ismert polemizálási fogást választva, egy kiszemelt tételt eltúlozva fejtette ki véleményét. Nem volt új az ötlet, hiszen a két háború közötti magyar néprajz tengelyében állott ez a kérdés, csak senki sem vetette föl ilyen élesen.

Népi módszer felállítása, III A játék oktatási folyamata

Úgy tetszik, Vajda egy régi célt akart megújítani, mégpedig úgy tenni szalonképessé, hogy az etnikus folyamatok, főleg az etnogenezis népi módszer felállítása érdeklődő szovjet etnográfiára támaszkodott. Ugyanakkor a funkcionális etnológiára is gondolt azzal, hogy etnológiai jellegű adatgyűjtő eljárásokat javasolt: hosszan tartó megfigyelés, összetett jelenségcsoportok és nem elszigetelt témák vizsgálata.

A vitában időtálló nézőpontok jelentkeztek. Vargyas Lajos a nemzeti egyoldalúság veszélyére figyelmeztetett, és az etnikus vonások kitapintását a többi között csak egyik tudományos feladatnak jelölte meg. Bodrogi Tibor a nyugati etnológiai-antropológiai irodalomra utalva a beszűküléstől óvott. Láttuk, milyen akadályokkal küszködött a jelent kutatni akaró néprajz, míg egyelőre vesztett, mert egy időre hallgatólagosan lekerült a tudomány napirendjéről ez a kérdéskör.

Amikor feláll De mikor, miért, hogyan, és mi az az erekció? - Yelon

Annál többször kanyarodtak vissza a másik fontos problémához, a történetiséghez, egyáltalán ahhoz, mennyiben és hogyan történettudomány a néprajz. Barabás Jenő egy ben elhangzott előadásban azonban még mindig befejezetlennek tartotta víz pénisz szivattyú a folyamatot, mely a történeti tudományokat differenciálja, köztük a néprajz szakosodását is előreviszi.

Attól viszont óv, hogy az etnográfus más tudományok művelői helyett végezzen anyagfeltárást. A néprajz elsősorban a saját anyagát szólaltassa meg. Vargyas Lajos nem sokkal korábban népi módszer felállítása tanulmányában Miért és hogyan történeti tudomány a néprajz? Ezeket a célokat leíró vizsgálattal, összehasonlító kutatással, e kettőt történeti forrásokkal kiegészítve, és végül tisztán történeti forrásokból kiindulva valósíthatja meg.

Ezeket a célokat a mai néprajzi kutatók nagy része vallja […] meg is valósítja a különböző lehetséges módok mindegyikében. Azt, hogy históriai távlatban az es évek végére, az as évek elejére visszatekintve, pontosan látszik, hogy a külső kényszerek ellenére az — A módszer az általános történetírói metódustól elsősorban abban tér el, hogy a lehető legtöbbfajta forrás közt a szájhagyománynak és a kortársi megfigyelésnek elsődleges szerepet biztosít.

Barabás Jenőnek igaza van a differenciálódási folyamat elhúzódásáról mondottakban, de utóbb már azt is látjuk, hogy épp a speciális forrás mibenléte jelent problémát. A tudománytörténetileg hagyományosnak nevezett módszer jelentékenyebb új vonásaira térve, egyáltalán nem múlt el nyomtalanul a funkcionalizmus hatása, pedig az es évek első felének vitáiban gyakran sommásan elítélték az ahistorikus irányzatokat.

Igaz, ezek közt viszonylag ritkán, egyre ritkábban nevezték meg a funkcionalizmust. Népi módszer felállítása, hogy Vajda László ben az idealista etnológiai irányzatok közül nem a funkcionalizmus valamelyik ágát, hanem a bécsi kultúrtörténeti iskolát választotta bírálata tárgyául, pedig annak közvetlenül nem sok befolyása volt a magyar néprajztudományra.

Wooden Swing Making

Az összetett, több vonulatból álló funkcionalista etnológia átfogó korabeli bírálatára idehaza senki sem vállalkozott. Gunda Béla ben részben megismételte ös tanulmányának népi módszer felállítása gondolatait: a funkcionális tényeknek is van történetük. Mind a merev történeti szemléletet, mind a történetellenes funkcionalizmust DIY pénisznagyobbító krém, arra hívott föl, hogy a különfajta etnológiai elméletekből a kutató ne legyen rest kiemelni az értékes mozzanatokat.

Ezek a mondatok részint tudományos közhelyként hatnak, részint tömören összefoglalják az akkor már általánosan szemléletet. Ahogyan Vargyasnak népi módszer felállítása volt abban, hogy a kutatók elfogadták a történeti összehasonlító módszert és dolgoznak vele, úgy igaz az is, hogy ebbe a funkcionalista vizsgálat szempontrendszert gazdagító hatása — mindenekelőtt a különböző struktúrák figyelembevétele — beleépült. Nem ellenkezett vele az Ortutay által meghirdetett, a marxizmust érvényesítő cél sem, de nem a politikai aktualitással megterhelt követelményekre gondolva, hanem a dialektikus történeti szemléletre, a társadalom szerkezetének, rétegzettségének népi módszer felállítása a termelőeszközök fejlődésének figyelembevételére.

Végül is megtalálhatók voltak az előzményekben azok a mozzanatok, amelyekhez a bevezetni akart új eszmerendszer némely eleme kapcsolódhatott. Ezért tarthatta meg Tálasi István, ennek az időszaknak keveset alkotó, inkább tanári ösztönzéseivel ható, vezető egyénisége évtizedes különbséggel készített kutatási összegzéseinek lényeges pontjait — S így érthető meg, hogy a természettudományos hagyományon nevelkedett korábbi — olykor merőben történetietlen — eszközmorfológia hogyan válhatott az es évektől a magyar etnográfiában erőteljes, a modern ökológiai felfogáshoz is illeszkedni képes munkaeszköz-történeti ágazattá, melyet a régészet és a történetírás akkor még kevéssé művelt.

Továbbá a történeti érdeklődés kiszélesüléséből logikusan következően a néprajz vállalkozott olyan tárgykörök művelésére, amelyek többé-kevésbé elkerülték az agyonpolitizált történetírás figyelmét. Említést érdemel az agrártörténet, a technikatörténet, népi módszer felállítása kézműipar-történet, egy ideig túlnyomólag etnográfiai tárgy volt a mindennapi élet, és nemcsak az eszköz- hanem az életmód- valamint a mentalitástörténet.

Gondolunk például Belényessy Márta késő középkorral foglalkozó dolgozataira, melyek bízvást mondható, megelőzték korukat vagy Takács Lajos műveire. Belényessy néprajzi szempontok alapján végzett levéltári kutatást.

A magyar néprajz tudománytörténete | Digitális Tankönyvtár

Takács néprajzi gyűjtéseit nagy arányban kapcsolta össze levéltári munkával. Másfelől a folklorisztikában folytatódhatott a funkcionális alapozottságú egyéniségkutatás, nemcsak a népköltészeti vizsgálatokban, hanem a díszítőművészetben, a néptánckutatásban, a népzenekutatásban is. Ugyancsak a folyamatosság jegyében születtek eredmények a műfaj-történetben. Nem meglepő tehát, hogy az es években azilumnak kínálkozott és bizonyult a történeti összehasonlító kutatás sáncai közé népi módszer felállítása.

A fejlemények egyúttal azt is tükrözték, hogy a néprajz hagyományos forrása, a kortárs népi paraszti kultúra a fölgyorsuló társadalmi átalakulás következményeként zsugorodni kezdett. Visszatekintve jól érzékelhető, hogy a történeti rekontsrukció értjük ezen a történeti néprajzot és az önmagáért nem a múlt rekontsrukciója céljából folytatott jelenvizsgálat kezdett szétválni.

A vitákban a történetiség problémájához való ismételt visszatérés azonban nemcsak a történettudományok közt helyét kereső néprajz tájékozódását jelzi, hanem azt is, hogy a sürgetések és a legjobb szándékok, valamint a történeti néprajz erősödése ellenére sem érvényesült minden területen egyenlően a történetiség elve.

lehetséges-e erekció nélkül élvezni? 30 éves probléma az erekcióval

Tipikus jelenség, ha a kutató úgy gondolta, hogy történeti adatok illusztratív közlésével eleget tett a módszertani követelménynek, holott magát a vizsgálat tárgyát nem történeti produktumként ragadta meg.

Ezért kísérthet időnként a statikus szemlélet.

erekció meghosszabbításáról szóló vélemények miért van szükség péniszgyűrűkre

Nem veszett ki teljesen a korábban többször kárhoztatott faktológia sem. A Magyar Néprajzi Lexikont is érte bírálat állókép jellegű szócikkeiért, ami azon túl, hogy a műfaj általános buktatója, nemcsak a szócikkek íróinak mulasztására, hanem a kutatási eredmények hiányára is utal. Mindez annak ellenére volt így, hogy a kutatás ténylegesen egyre több értékes eredményt mutatott föl.

Ezek teljes áttekintésére már könyvünk jellege miatt sincs lehetőség, különben pedig nagy terjedelmet venne igénybe. Néhány, a tudománytörténet szempontjából fontos jelenségre, folyamatra és mozzanatra azonban mégis utalunk kell.

 • Férgek kezelése népi módszerekkel gyermekeknél.
 • Soha ne használjon étrend-kiegészítőt anélkül, hogy előtte konzultálna arról orvosával!
 • Prosztata és merevedés
 • A veserák kezelése népi gyógymódokkal, a leghatékonyabb - Melanóma - April
 • Melanóma Most divat egészséges életmódot folytatni, sportolni, helyesen enni, nem dohányozni - erről beszélnek, írnak, mutatnak.
 • Balett felállítása, Azonnali erekció népi gyógymódokkal
 • Farka fotók felállítása - 7 jól bevált módszer: Szuperkemény lesz a férfi - Ripost
 • Kutya fogápolás helyesen: így tarthatod egészségesen kedvenced fogait Ma van Máté napja!

Őstörténeti érdeklődés és tematikus monográfiák Több-kevesebb változással népi módszer felállítása ha nem is nevezhető általánosnak, de vibráló népi módszer felállítása élénk marad az őstörténeti érdeklődés. Az Később több tanácskozásnak is tárgya volt, hogy a néprajz mit mondhat a magyar őstörténetről vagy legalább a honfoglalás korának kultúrájáról. Legutóbb a millecentenárium évében ugyancsak konferencián került sor az eredmények összegzésére.

Az MTA, a Nemzeti Múzeum és a Néprajzi Múzeum rendezésében négy ülésszakon a történettudomány, a nyelvészet és a néprajz szakemberi számoltak be kutatásaikról.

Az őstörténeti érdeklődés tudománytörténeti folytonosságáról jelentős életművek is tanúskodnak. A romantikáig visszanyúló örökség ápolásának példája Vargyas Lajos munkássága. Vargyas több Arany János-i témával foglalkozott: a magyar vers ritmusával, a népballada történetével, a hajdani hősi epika elemeivel.

hogyan masszírozza a péniszet a kezével nincs magömlés és merevedés

Diószegi Vilmos — a honfoglaló magyarság hitvilágának föltárásával valójában Ipolyi álmait vette elő újra, bár őt magát bírálta fogyatékos forráskezeléséért. Mutatis mutandis Diószegi is beleesett a források egyoldalú használatának hibájába, erőteljesen fölértékelve a samanizmus kedvéért a finnugor és a távolabbi keleti párhuzamokat. Korai történet iránti érdeklődést tükröz K.

Csilléry Klára említett könyve a lakáskultúráról, mely a recens anyagból kiindulva, régészeti és történeti forrásokat használva, a tatárjárásig terjedő időt vizsgálja. Ismét más példa Hoffmann Tamásnak a gabonanyomtatásról írt monográfiája, mely a címben jelzettnél sokkal szélesebb körben szól hozzá központi jelentőségű kérdésekhez, Györffy István nomád gazdálkodási koncepcióját vizsgálja felül, elutasítva azt.

Györffy elképzeléseit további szerzők elmélyült szaktanulmányai is felülbírálták: Tálasi István aratási-betakarítási módokBalogh István pásztorkodás, tanyás gazdálkodás. Miért fordul elő gyors merevedés a művek az idézett viták tanulságait megszívlelve, sokféle forrást használtak. A szóhagyományt és a néprajzi megfigyelést régészeti anyaggal, levéltári kutatással, a történeti szakirodalom eredményeivel kapcsolták vagy vetették össze.

A történetiség követelményének jegyében lényegesen differenciáltabb a kép, mint ami az első kézikönyvből, A magyarság néprajzából kikerekedett. Míg abban kissé, de nem nagyon leegyszerűsítve a kérdést, nagyjából két jelentékeny történeti réteg létére derült fény, az egyik népi módszer felállítása, archaikus, eredete szerint a honfoglalás előttre datálható, többé-kevésbé változatlanul századokig fennmaradó, és a másik, amely a XX.

A történeti vizsgálat differenciálódásához jelentékenyen hozzájárult — miként említettük —, hogy a Györffy-revízió a vélt őstörténeti-korai történeti jelenségek soráról derítette ki, hogy azok késő középkoriak vagy újkoriak, olykor másodlagos primitivitásból eredők. A későbbi századok iránti érdeklődés kiterjedése szinte minden kutatási területen megfigyelhető.

Kiemelkedő példa Bálint Sándor — vallási néprajzzal foglalkozó munkássága, melyben úttörő módon a középkorra és a kora újkorra népi módszer felállítása figyelem irányul.

A történeti összehasonlító kutatás sok értékes eredményt mondhat magáénak, melyet a rokon diszciplinák, elsősorban a történettudomány is fölhasználnak. Egy ellentmondására azonban rá kell mutatnunk.

Az illető tárgyról szóló legkorábbi ismeretek — sokféle okból — igen különböző időpontokra és történeti korokra datálhatók.

Hogyan lehet kezelni a férgek népi módszereit

Vegyük például a folklórműfajokat! A népi módszer felállítása, a monda, a lírai népköltészet, benne az egyik legrégebbi múltú lírai műfaj, a sirató története a honfoglalás előttre nyúlik vissza, a balladáé viszont nem. Ez utóbbi vizsgálatában ellenben a hősepika emlékei foglalkoztatják a kutatókat, tehát szintén kiterjeszti az érdeklődést a honfoglalást megelőző időkre. Ugyanakkor az antikvitásból származó anekdota s a jórészt ugyancsak innen eredő proverbium és rejtvény értelemszerűen nem magyar őstörténeti vonatkozású.

Eltéréseket eredményezhet a kutatások személyhez kötöttsége, egyenetlensége, forrásadottsága is.

a srácoknak miért vannak gyors merevedéseik erekciós fázis

Ugyanez elmondható más területekről. A tematikus vizsgálatok módszertani korlátai mutatkoznak meg abban, hogy ha megpróbálnánk a legkorábbi állapotokra vonatkozó — ami föltehetően a magyar kultúra írásbeliség előtti szakasza — megállapításokat, ismereteket összegyűjteni és egymáshoz illeszteni, föltehetően nagyon heterogén képet kapnánk.

Azért fogalmazunk feltételes módban, mert a kutatás még adós a magyar népi kultúra összegző történetével. Remélhetőleg belátható időn belül elkészül a magyar népi kultúra és előzményeinek teljes és részletes története is. A nagy vállalkozások teljesítése: szintézisek és összegző művek Láttuk és alább még látni fogjuk, hogy a módszer, az érdeklődés és a tematika szőrtelenítő erekció férfiaknak kritikus évein átmentésének a bővülés-frissülés-újulás ellenére megvolt az ára.

Ezzel együtt értékeljük a teljes XX. A szintézisek és nagy összefoglaló művek nagyobb részben a XX. A történeti-összehasonlító módszer dominanciájával, tematikus fejezeteinek egy részében szintén a lehető legkorábbi állapotnak is figyelmet szentelve készült készül a tudományszak második kézikönyve, a Magyar néprajz is, melynek kiadása még nem fejeződött be. Paramétereiről ugyanaz elmondható, mint a maga korában A magyarság néprajzáról. Ha nemzetközi viszonylatban akár a népességszámot, akár a földrajzi területet vesszük viszonyítási alapul, ilyen terjedelmű, adatokban ennyire gazdag, egy adott népi kultúrát teljességre törekvően bemutató szintézis sehol sem született.

Régi probléma, hogy a magyar néprajz eredményeinek töredéke férhető hozzá világnyelveken, mindenképpen sajnálatos, hogy ennek a gazdag anyagnak legalább a kivonata nem olvasható angolul vagy németül. Nem feladatunk a mű részletes kritikai elemzése, ám arra szükséges rámutatnunk, hogy az impozáns mennyiségi mutatókkal szemben milyen általános kérdéseket és ellentmondásokat vet föl a szemlélet és a tartalom.

Az első kézikönyvet úgy bírálták, hogy szükségesnek tartottak egy új összegzést. Ehhez képest népi módszer felállítása esztendő telt el a második kézikönyv első kötete megjelenéséig A közbejött háború csak részben okolható, a munkát eleve túlméretezték s a további tervezések során mind részletesebbé válva folytatódott a bővülési tendencia. Hosszabb ideig nem volt kellő számú, fölkészült kutató, hiányzott a szükséges anyaggyűjtés, a pénzügyi és az intézményi háttér.

Következményként a megjelenő kötetek szerzői népi módszer felállítása csupán néhányat találunk az első tervet készítők nemzedékéből, a munkát nagyobb részben a következő két nemzedékhez tartozók írták, írják meg.

Nem vált előnyére a műnek, hogy a három generáció nemcsak különböző tájékozódású és képzettségű szerzőkből tevődött össze, hanem egyre rohamosabban változó, más és más Magyarországon született népi módszer felállítása nőtt föl. A módszer dominanciája kétségkívül összeköti a fejezeteket, de az egyes területek eredményeinek egymásra vonatkoztatása majdnem lehetetlen.

A szerzők többsége témájának valójában középnagyságú vagy kismonográfiáját készítette el, ezért a lazán összefüggő fejezetek voltaképpen tanulmánykötetként is fölfoghatók. Egyaránt gondolhatunk a folklórműfajokat tárgyaló fejezetekre V. Főleg Skandinávia és a Balkán közötti térségben a közelmúlt évtizedeiben a század első feléhez képest ritkábban, de így is több országban jelentek meg hasonló művek.

Idesorolhatjuk népi módszer felállítása az észt összegzést Abriss der estnischen Volkskunde. Moora und A. Tallin, Bratislava,új kiadásban Christo Vakarelski Bulgarische Volkskunde. Berlin, Turku, és Constantinescu, Nicolae: Roumanian traditional culture. London, Az nem zárható ki, hogy a jövőben is készülnek majd hasonló magyar szintézisek.

Ha valószínűleg ilyen terjedelműek nem, de más szempontokat érvényesítő, más módszereket alkalmazó művek bizonyára. A Magyar Néprajzi Atlaszhoz — ugyan eddig nem készültek el a kommentárok, de nemzetközi összehasonlításban az egyik leggazdagabb és legszakszerűbb teljesítmény.

erekció megtartása miért esik az erekció az óvszerben

Munkálatai a háborús kényszerszünet után, ben kezdődtek el. Az adatgyűjtést és a térképek rajzolását hosszú és gondos elméleti és módszertani előkészületek, nemzetközi tájékozódás előzte meg. Az atlaszkészítés számos országban kapcsolódott az európai etnológia gondolatához, egyben egy elkészítendő európai néprajzi atlasz tervéhez.

 1. Вы можете не принять наш вердикт и нашу логику, но ведь нам известно множество фактов, которые вам неведомы.
 2. Nincs erekciós kezelés népi gyógymódokkal
 3. Csökken az erekcióm, mit tegyek
 4. Они вернутся; и я надеюсь, что к тому времени мы будем достойны их, какими бы великими они ни стали.
 5. А что это такое - саги.
 6. Они исчезли.
 7. Pénisznövelő eszköz ára

Magyarországon is erősítette ezt az irányzatot és a térképező módszer terjedését. Ugyancsak a műfaji korlátok, valamint a lehetséges mértékű módszertani egységet kívánó főszerkesztői döntés következménye, hogy a népi módszer felállítása néprajz kortárs elméleti irányai és érdeklődése koránt sincsenek valóságos súlyuknak megfelelően képviselve a kötetekben.

Nemzetközi viszonylatban tájékozódva azt látjuk, hogy inkább tematikusan szakosított lexikonok jelentek meg, és akár a kézikönyvnél, itt is megállapítható, hogy a mi lexikonunkhoz hasonlóan gazdag tartalmú kiadvánnyal nem találkozunk. Az ötkötetes mű eredetileg a kézikönyv előmunkálatának készült, de kinőtt ebből a körből, és a szakterületi mellett nagy közönségsikert aratott. Összeségükben a folklór anyagkiadások is a jelentős teljesítmények közé tartoznak. Ezen a területen azonban nemzetközi viszonylatban nincsenek a fent jellemzett összefoglaló művekhez fogható, páratlan alkotások.

Kivéve a zene- és tánckutatást, mindenekelőtt a Bartók Béla és Kodály Zoltán által kezdeményezett Magyar Népzene Tára köteteit, Lajtha László terjedelmes gyűjteményeit és más tudományosan gondozott forráskiadványokat. A dallam- és szövegkiadás hátterében kiterjedt feldolgozómunka állt. Föllendült a népi módszer felállítása és zenetörténet kapcsolatának vizsgálata.

Kiemelkedő mű Vargyas Lajos nagy monográfiája a magyar népzenéről. A korán eltávozott Népi módszer felállítása György — néhány kortársával együtt dolgozva, a pénisz átlagos hossza és szélessége szinte egy személyben majdnem a semmiből teremtette meg a világszínvonalú magyar néptánckutatást. A szövegfolklór központi sorozata a második világháború után is folytatódó Új Magyar Népköltési Gyűjtemény.

Sok évtizedes adósságokat törlesztve, föléledt több mint félszázados Csipkerózsa-álmából a Magyar Népköltési Gyűjtemény —.

 • Botrány a bécsi balettnél: cigivel a fogyásért Euronews Balett felállítása Kategória: Magazin Anorexia vagy diéta?
 • Népi módszerek férgek kezelésére Jó módszerek a férgek kezelésére Univerzális tabletták férgek ellen A fizioterápia a gyermekek adenoidainak kezelésére szolgáló módszer.
 • Áfonya és merevedés
 • Город все еще был взбудоражен, точно разворошенный палкой гигантский улей.
 • Он медленно спустился к самой кромке воды, зачерпнул в пригоршни теплую влагу и стал смотреть, как она струйкаии стекает у него меж Огромная серебристая рыбина, внезапно появившаяся из колыхающегося леса водорослей, стала первым живым существом, отличным от человека, которое Олвину довелось увидеть в своей жизни.

Az utóbbiban remélhetőleg belátható időn belül sor kerül XIX. Számszerűen azonban azok a kisebb-nagyobb népköltési gyűjtemények vannak többségben, amelyeket különböző vidéki intézmények múzeumok, önkormányzatok, egyesületek és a szomszédos országokbeli magyar kiadók bocsátottak ki.

Ezek a kiadványok szinte kivétel nélkül eredeti, nem sok idővel korábban lejegyzett anyagot tartalmaznak, egyben a foklór korabeli elevenségéről tanúskodnak. Kaposvár, Mindkettő több kiadást megérve, a tudomány körein kívülről sok tisztelőt toborzott a magyar népköltészetnek és közvetve a néprajztudománynak is.